Luang Phu Yen Wat Sra Bprian

Luang Phu Yen Thanaradto (21/3/2445 BE - 12/52539 BE)